نهمین جلسه ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه  «پایگاه شهید یعقوبی» روز شنبه پانزدهم خرداد در سالروز قیام خونین 15 خرداد 1342 تشکیل و مدل شکل گیری حضور مردم در انتخابات جهت هماهنگی برای مشارکت مؤثر در پیاده سازی بررسی گردید.

 

برای این جلسه از جناب آقای دکتر رضازاده دعوت بعمل آمده بود.

این مدل مفهومی در پنج زیر شاخه شامل :

١_ فنی

٢_ فرهنگی

٣_ یادگیری / عمل

۴_ اثرات خارجی

۵_ سیاسی

مورد بررسی و بحث قرار گرفت. نتیجه بررسی مدل نشان داد بهتر است طی ده روز آینده از رأی دادن صحبت مستقیم ننموده و تا جای ممکن فقط حس خوب ایجاد نمائيم. تأکید بر رأی دادن در شرایط موجود مقاومت ایجاد میکند پس میبایست به عملکردهایی که همبستگی با رأی دادن داشته تأکید نماییم.

موضوعاتی که می توان بر اساس آنها فعالیت نمود:

الف) نماد تفکر و تدبر را نشان دادن

ب) اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی

ج) کارهای موفق رئیس جمهورهای قبلی

د) مطالبات آتی از رئیس جمهور

ه) بچه ها سهام داران آینده کشور

تصمیمات برای جلسه آتی:

١ _ روش یابی برای هر یک از موضوعات طرح شده

٢_ جهت شرکت در پویش «انتظار از رئیس جمهور» هر یک از اعضاء متن پیشنهادی خود را تا 25 خرداد آماده و ارائه کنند.

٣_ هر یک از اعضاء نسبت به تهیه لیست نامزدهای شورای شهر که مورد وثوق خود بوده و شناخت کافی دارند اقدام نمایند. لیست تجمیع شده در جلسات آتی مورد بررسی و تعداد یازده نفر انتخاب گردد.

 

جلسه آتی ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان روز دوشنبه هفدهم خرداد  تشکیل خواهد گردید .

موضوع : هماهنگی برای جلسه مشترک با بسیج اساتید، جمع بندی لیست اعضاء شورای شهر، بررسی راهکارهای عملیاتی برای موضوعات طرح شده

 

بدینوسیله از علاقمندان و صاحب نظران جهت مشارکت و حضور در جلسات دعوت بعمل میآید.

زمان : روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) ساعت 7 الی 9 عصر

مکان: پردیس شهر، ساختمان B، طبقه دوم، دفتر بسیج کارکنان