بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 1400/05/02 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای اصغر جهانبخش حصار2- خانم حکیمه بختیاری 3- خانم فرح قادری 4- آقای صمد محمدزاده 5- خانم مهری محمدی 6- آقای اکبر نظری 7- آقای بهمن پناهی مرادکندی 8- آقای حمید فتحی 9- آقای سیدمهدی رضوی روحانی 10- آقای محمدعلی شیرزاد 11- آقای فرضعلی عبدالعلی پور 12- آقای علیرضا تقی زاده 13- خانم فیروزه سپهریان آذر 14- آقای رحیم شریف 15- خانم نرمین غنی زاده  16- خانم ماهرخ غنی شایسته  17- خانم ربابه محمدباقری  18- آقای داریوش نظرپور  19- خانم فرزانه نوری

وام ضروری

1- آقای مسلم مختاری 2- آقای سلمان فرضعلی پور 3- آقای حسین عبدالهی 4- خانم مریم نیلی 5- آقای علی قنبری 6- خانم وحیده شاهدی فر 7- آقای مهران کنار سرکانی 8- خانم منیره محمدپور 9- آقای چشمعلی وطن خواه 10- آقای میکائیل پاشازاده