بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای یعقوب اکبری 2- خانم لیلا خلیلی 3- خانم شروین دهقانپور 4- خانم معصومه طایفه رستمی 5- آقای عبدالله طلوعی آذر 6- آقای جواد طلوعی آذر 7- آقای بلیک الکساندریان 8- آقای شکور حاجی زاده 9- آقای احمد حسینی 10- آقای عزت فرمان زاده 11- آقای حسن موسی قلی زاده 12- آقای رحمت یگانه 13- خانم صغری بهنام 14- آقای امیر دبیرنیا 15- آقای همت علیزاده 16- آقای سیدمحمد صالحی 17- آقای بابک نوبخت 18- خانم ربابه محمدباقری 19- خانم نسرین شادجو 20- آقای اکبر کریم خانی

وام ضروری

1- آقای اسماعیل حسن پور 2- آقای علی تقی زاده 3- آقای محمدرضا مصطفی زاده 4- آقای جعفر امیری 5- خانم زهره جبارزاده 6- آقای جبری پرکلام 7- آقای محمد کریمی 8- آقای عباسعلی مرادبیگی 9- آقای کامیار حسن زاده 10- آقای حکیم رشیدپور 11- آقای لزگی عبدال پور 12- آقای علی وفایی  13- خانم فوزیه عزیزی