بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 1400/07/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای شکور حاجی زاده 2- خانم حکیمه بختیاری 3- آقای اسد رهبری ینگجه 4- آقای صمد علیپور 5- آقای جبار کنار سرکانی 6- آقای محمدسلیم وهابی 7- آقای محمدعلی آیرملو 8- خانم مریم بخشی نازلو 9- آقای رشید جامعی 10- خانم سهیلا بهجت جمال 11- خانم شهین رادپور12- آقای قادر رضازاده 13- آقای حمید شیرمحمدی 14- آقای علی قاسمی 15- آقای حجت قوی پنجه 16- خانم لیلا کرانی 17- آقای توحید مصطفایی 18- آقای نادر رجبی 19- خانم شیوا علی پاشاپور 20- آقای همت علیزاده  21- خانم فاطمه قمی  22- خانم سیده شهلا پیام   23- آقای مجید حاتمی

وام ضروری

1- آقای مراد مصطفوی 2- آقای محمدعلی قمی 3- آقای وجیهه حدادی 4- آقای سلمان بابایی 5- خانم فاطمه علیزاده 6- آقای محمدرضا طلیسچی 7- خانم کاملیا یزدان فر 8- آقای علیرضا محامد شبانلو 9- آقای سعید سلطانی بهرام