بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 1400/08/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای غلامرضا رضازاده اوصالو 2- آقای جهانگیر صاحب قلم 3- خانم جمیله عبدلی 4- آقای فیض اله هشتوار 5- آقای مهدی رزمی 6- آقای محمدعلی شمعلی 7- آقای مسعود فرجی 8- آقای محسن کهیایی 9- خانم آزیتا جهتی 10- آقای اسماعیل شیدایی 11- آقای پرویز جبارپور 12- آقای عزیز فقیر 13- آقای سیروس نوری 14- آقای عبداله احمدپور 15- خانم نرمین اسماعیلی 16- خانم عزیزه حسابی 17- آقای حمید شیرمحمدی

وام ضروری

1- آقای میرنجف موسوی 2- آقای محرم محمودی 3- خانم صالحه نژاد سلیمان 4- آقای حجت قره باغی اصل 5- خانم فاطمه مطلب نژاد 6- آقای رحیم محمدی تقلیدآباد 7- آقای بابک جوادی 8- خانم مریم انصاری 9- آقای نادر گلستانی 10- آقای احد نریمانی  11-آقای علیرضا علی عباسی