بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای عسگر موتاب ساعی 2- خانم اعظم اتابک 3- خانم پریرخ سلامی 4- آقای تقی تجملی 5- آقای ناصر ثبات ثانی 6- آقای مرتضی جوانبخت 7- آقای رضا سیاحی 8- خانم فریبا نصیری دویران 9- آقای جلیل خارا 10- خانم شیما حمامی 11- آقای حسن حیدری(اقتصاد)  12- آقای علی سرباز جانفدا 13- آقای جواد شکری 14- آقای سلمان فرضعلی پور 15- خانم ژیلا قنبرزاده 16- آقای میرنجف موسوی 17- آقای ابراهیم صمدی

وام ضروری

1- خانم مریم دنیادیده 2- خام زینب فتحی زاده 3- آقای سیدسجاد صالحی 4- خانم لیلا طاهری پور 5- خانم ناهید رحمانی دیدار 6- خانم بهناز مهاجران 7- مرحوم علیرضا قلعه ای 8- خانم نفیسه بختیاری