بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 1400/10/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای سیروس نوری 2- آقای رسول آقالاری 3- آقای رسول اکبری دیلمقانی 4- آقای حامد حسن پور 5- آقای رامین نیک روز 6- خانم فاروقه دوستی آذر 7- آقای اسماعیل شکری حبشی 8- خانم فلوریا صالحیان 9- آقای فخرالدین اوجاقی 10- آقای علیرضا صالح امین 11- خانم نیر محمدخانی  12- خانم مینا محمدزاده 13- آقای غلامحسین یکتا 14- خانم زهرا سلطان احمدی 15- خانم نرگس علیرضا بیگی  16- آقای ناصر کریمی  17- آقای رضا فکرت

وام ضروری

1- آقای آرش ثباتیان 2- آقای هاشم خلخالی 3- آقای سجاد گلشن نواز 4- آقای منوچهر ده بزرگی  5- خانم خدیجه جوان 6- آقای غلامرضا سلطان زاده 7- خانم مستوره زینالی 8- آقای علی اصغر اویسی 9- آقای سیامک کامران 10- اقای رضا محمودپور 11- آقای بهمن پای برسنگ  12- خانم زینب احمدوند 13- آقای پرویز نادری 14- آقای ایوب منوچهری  15- خانم زهرا غلامیان 16- آقای غلامحسین غلامی  17- خانم راضیه زینالی 18- خانم رقیه زینالی 19- آقای رحیم عیسی زاده 20- آقای جمشید نقی زاده