بسمه تعالی
با توجه به تایید و تصویب صورتهای مالی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه در سال مالی ۱۳۹۹ توسط اداره کل تعاون و بانک مرکزی، سود حاصل از محل کارمزدهای دریافتی براساس مصوبه مجمع عمومی به سرمایه اعضای محترم تعاونی اعتبار افزوده گردید. همکاران عضو این شرکت تعاونی می توانند از طریق درگاه اینترنتی متصل به اینترنت دانشگاه ارومیه به آدرس http://192.168.24.115/urmiaac و از اینترنت شخصی با استفاده از آدرس http://78.38.25.32/urmiaac، وارد سامانه مربوطه گردیده و آخرین سرمایه خود را رؤیت نمایند.