بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 1400/11/02 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای حامد باباپور2- آقای ناصر بالنده 3- آقای غلامرضا پرویشی 4- آقای بهروز عزیزی ینگیجه 5- آقای رضا علیزاده 6- خانم کاملیا یزدانفر 7- آقای امیر یعقوبی سوره 8- خانم کبری جنگلی 9- آقای سیدمهدی ابطحی 10- آقای عبدالرحمن دهقانی 11- آقای قربان بشیرزرمانلو12- آقای رضا پورعلی 13- آقای نادر پورمحمود حصار 14- آقای محمدرضا ذوالفقار دیدنی 15- خانم سودابه دامن سوز 16- آقای علیشاه عزیزی 17- آقای رحمت حیدری تازه کند  18- آقای یحیی شیرزاد  19- آقای باقر فصیحی   20- آقای جواد شکری

وام ضروری

1- آقای عبدالغفار اونق 2- خانم محبوبه شیخی 3- آقای کریم دوستی آذر 4- آقای محمدابراهیم صافی 5- آقای شهرام بهرامی 6- آقای حمید شیرمحمدی