بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- خانم ژیلا جان احمدلو 2- آقای حکیم رشیدپور 3- خانم سمیرا محسنی آذر 4- آقای مرتضی خلیلیان 5- آقای اسماعیل گلصنملو 6- آقای بهلول احمدپور 7- خانم فوزیه عزیزی 8- آقای ابوالحسن فجری 9- آقای پرویز فرهومند 10- آقای منوچهر فیضی 11- آقای حسن محمدپور نعیم 12- خانم لیدا محمدقلیزاده 13- خانم پروانه تقی نژاد 14- آقای عطا چیت ساز خویی 15- آقای حسن رحمانپور 16- آقای وحید رضاویردی نژاد 17- آقای عزیز طالعی 18- خانم منیره محمدپور  19- آقای علی سلمانپور 20- آقای عبدالرحمن دهقانی اصل

وام ضروری

1- آقای شمس اله توتونچی 2- آقای احمد مولایی 3- آقای امیر اسدی وایقان 4- آقای وحید کریمی 5- آقای عبدالناصر فضل نیا 6- خانم معصومه جوادی  7- آقای اسماعیل پیروز  8- آقای خلیل امراهی