بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای بهلول احمدپور 2- آقای عباس تیمورزاده  3- آقای جهانگیر جوان  4- خانم رویا تقی زاده  5- خانم شمسی غنی زاده  6- آقای اسد کنار بروژی  7- آقای مسلم مختاری  8- خانم راحله نورعلی قره باغ  9- خانم زینب آقاپور  10- آقای کامیار حسن زاده  11- آقای مالک حیدری  12- آقای علی طالب پور  13- خانم افسانه قدیمی  14- آقای مهدی قویدل  15- آقای حسن محمدزاده  16- آقای اصغر توفیقی  17- خانم پریسا یاسمی  18- خانم مریم اختیاری  19- آقای جعفر مرادی  20- آقای علیشاه عزیزی  21- خانم زهره جبارزاده

وام ضروری

1- آقای دوستعلی علیپور 2- آقای تورج مهدی زاده 3- آقای احسان عناصری 4- خانم لیلا عیسی زادگان 5- آقای مسعود منصوری 6- آقای اکبر جانفشانی 7- خانم منیره بهگام  8- آقای علی علیزاده