بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای رضا درویش زاده 2- آقای پرویز نادری 3- خانم سیما مدیرخامنه 4- خانم فرزانه میکائیلی منیع 5- آقای محمدرضا مصطفی زاده 6- آقای یوسف چراغی راد 7- خانم ویدا رزاز 8- خانم لیلا طاهری پور 9- آقای عبای عباسی الیاس آباد   10- آقای حمید فیض اله پور   11- آقای قادر فیضی  12- آقای عباس قلعه مطلق  13- آقای اروج محمدی   14- آقای اسداله نوروزی   15- آقای حسن احمدنژاد   16- آقای سلمان بابایی 17- آقای یحیی بشیرگنجی 18- خانم اعظم تفکر باری 19- خانم وجیهه حدادی بناب 20- آقای ابراهیم حسینی 21- آقای سجاد روشنی

وام ضروری

1- آقای علی شریفی 2- خانم فاطمه قمی 3- آقای عسگر ماندگارنسب 4- آقای فیض اله هشتوار 5- خانم سکینه شهبازی