بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز چهارشنبه مورخ 1401/03/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای جهانگیر جوان 2- آقای سیدجواد میرمهدی پور 3- آقای قربان الیاسی  4- آقای علی تقی زاده 5- آقای تقی عطار صالح مرام 6- آقای مهدی قیسی  7- آقای صمد نصیری  8- آقای علیرضا هاشمی 9- آقای مهرداد هاشمی حصار 10- آقای اروج ولیزادگان 11- آقای فرشید یونسی 12- آقای سیامک کامران گیجه 13- آقای سعید سلطانی بهرام  14- آقای عباسعلی مرادبیگی  15- خانم محبوبه شیخی   16- آقای علی سالکی 17- آقای فریدون بابازاده 18- آقای اسکندر زلفی  19- آقای بهزاد پورمحمود حصار  20- آقای مالک حیدری

وام ضروری

1- خانم ایران حسن پور 2- آقای پرویز جبارپور 3- خانم نسرین سیدی 4- آقای سینا بشارت 5- آقای شاهین احتشام فر  6- آقای علی دلائی میلان   7- آقای علی پورمحمود حصار  8- آقای شهرام میرفخرایی   9- آقای همت علیزاده