بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای جمشید درگاهی 2- آقای فریدون بابازاده 3- آقای علیرضا هاشمی 4- آقای حیدرمقصول قره باغ 5- خانم فاطمه رحمانی 6- آقای جعفر عبدالهی شریف 7- آقای علیرضا قلعه ای  8- آقای ابراهیم محمدعلی نسب 9- خانم بهناز مهاجران  10- خانم مریم یلداگرد 11- آقای محمدآقا نجاری 12- خانم صالحه نژاد سلیمان 13- آقای رسول الهوردی دوست 14- آقای خانعلی قلی پور  15- آقای جمشید صمدپور 16- آقای سجاد صالحی

وام ضروری

1- آقای لزگی عبدال پور 2- آقای محمدعلی احمدی 3- آقای مهدی محمودی 4- آقای امیر امامی  5- آقای کامران شفائی  6- آقای بهزاد سلیمان پور   7- آقای اسماعیل حسن پور 8- آقای رجب حسین زاده 9- آقای میرحسین خیری  10- بهروز عزیزی  11- محمود علیزاده