بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام  آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای شهرام آرمیده 2- آقای سعید مشکینی 3- آقای منوچهر کرکان 4- خانم افسانه نیاکانی  5- آقای بهزاد پورمحمود 6- آقای کریم دوستی آذر 7- آقای قربان الیاسی 8- آقای طاهر ازدست 9- خانم نفیسه بختیاری 10- آقای اکبر جانفشانی 11- آقای پرویز دارانیا 12- آقای سلیمان قاسمی 13- آقای بابک کریمی  14- آقای یوسف محمدزاده 15- آقای احمد نوری 16- خانم سولماز یمین

وام ضروری

1- آقای کامران زینال زاده 2- آقای باقر فصیحی  3- خانم معصومه جوان  4- آقای محمدرضا طلیسچی