بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 1401/06/05 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای غلامحسین حسنی لک 2- آقای حیدر فرزانه  3- آقای جعفرصادق فصیحی 4- آقای مجید معینی راد 5- آقای احمد پورستار 6- آقای مراد مصطفوی 7- خانم سپیدی رشدی 8- خانم شیوا مهرنگ 9- خانم راضیه زینالی 10- خانم رقیه زینالی 11- آقای محمدابراهیم صافی 12- آقای اباذر صفری 13- آقای تیمور محرابی 14- آقای علی پورمحمود 15- آقای وحید تلاوت 16- آقای علیرضا خیرخواه  17- آقای صابر رزاقی  18- آقای کامران شفائی  19- آقای سیدمهدی صالحی  20- آقای عباس صمدی  21- آقای مهرداد متقیان

وام ضروری

1- آقای علیرضا جمشیدی 2- آقای محمد کریمی  3- آقای جواد جامبر 4- آقای محمد عباس زاده  6- خانم محبوبه زینالی