بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 1401/07/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای سعید مشکینی 2- آقای احمد نوری 3- آقای طاهر ازدست 4- آقای کامران شفائی 5- آقای عباس صمدی 6- آقای بابک عبدالهی 7- آقای حجت قره باغی اصل 8- آقای شهرام بهرامی  9- خانم مریم نیلی  10- آقای حمید پوررحمان 11- خانم شیوا مهرنگ 12- خانم سپیده رشدی دیلمقانی 13- خانم زهرا غلامیان 14- آقای حمید حسین زاده باقری 15- خانم مهین زینالی 16- خانم فخریه قامت رضایی

وام ضروری

1- آقای رجب خشایی 2- آقای حسام الدین هدایت زاده  3- آقای لطیف پورفرهادی  4- آقای امیرموسی اباذری 6- خانم مریم شیخلو  7- آقای مسعود منصوری  8- خانم تینا حشمتی  9- آقای عباس خضری  10- آقای نقی صالح مرام 11- آقای اصغر مرواریدی  12- آقای جبری پرکلام