بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 1401/08/02 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای سید علی اصغر هاشمی قره باغ 2- آقای اصغر وثوقی اسکویی 3- آقای سینا بشارت 4- آقای آرش ثباتیان 5- آقای سجاد حسن بگلو 6- آقای حسین شوکتی 7- آقای نصرت رزاز  8- خانم فرشته غلام زاده 9- آقای محمد فرهادی کنگرلو 10- آقای سیدجمال الدین میرقاسمی 11- آقای ژیرایر کاراپتیان 12- آقای افشار کبیری 13- آقای خانعلی شیرزاد 14- آقای یحیی غفار شجاع 15- آقای رشید فریدونی 16- آقای محسن برین  17- آقای حیدرعلی واثق  18- آقای علی اکبر پورفرهادی  19- خانم فرزانه غلامی

وام ضروری

1- آقای مهدی صالح امین 2- آقای محمود محمودی 3- خانم الهام زاده هاشم  4- آقای احد نریمانی 6- آقای بابک جوادی 7- آقای اسماعیل شیدایی 8- آقای زلفعلی شاکر حق 9- آقای محمدعلی رفیعی کشتیبان 10- آقای فرشید یونسی 11- آقای رحیم شریف 12- آقای حسن رادپور