بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/09/05 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای سید رضا تسبیح سازان 2- آقای بهروز رحمانی میرشکارلو 3- آقای کوروش آقایار 4- آقای علیرضا پیرزاد 5- خانم پروین حلواچیان 6- آقای نوروز دلیرژ 7- خانم سهیلا ستاری 8- آقای چنگیز قبادی  9- آقای مهدی قنبرزاده لک 10- آقای سیدصدرا کاشف 11- آقای سجاد گلشن نواز 12- آقای علی شریفی 13- خانم سکینه حیدری فر 14- آقای لطیف پورفرهادی 15- خانم نسرین سیدی  16- آقای میرحسن رسولی صدقیانی 17- خانم ندا فرناد  18-آقای بهبود مشعوفی  19- آقای عبدالناصر فضل نیا  20- آقای تورج مهدی زاده

وام ضروری

1- آقای سینا عسل دوست 2- آقای چشمعلی وطن خواه  3- آقای محرم محمودی  4- آقای یوسف محمدزاده