بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- خانم سمیه حجابی 2- آقای امیرعلی مجرد 3- آقای محمد علیزاده خالدآباد 4- خانم ناهیده افضل آهنگران 5- آقای پرویز امینی رکان 6- آقای رسول تقی زاده 7- آقای فرخ حسامی افشار 8- آقای حسن حسین زاده آلماجوان 9- آقای محمدحسن صفرعلیزاده 10- آقای حسنقلی محمدی 11- آقای مسعود منصوری 12- خانم آذر مهدوی مجتهدی 13- آقای حسام احمدی بیرگانی 14- آقای کریم اکبری دیلمقانی 15- آقای عبدالغفار اونق 16- خانم مریم ایرجی 17- آقای ایرج برنوسی 18-خانم حوریه فعال نوری  19- آقای علی اکبر سلیم پور  20- آقای فرضعلی عبدالعلی پور 

وام ضروری

1- آقای عبداله آقاسی 2- آقای علی جلیل وش  3- آقای علیرضا آقاپور 4- خانم سکینه حیدری فر 5- آقای منصور عظیمی 6- خانم مهسا دهقانی اصل 7- آقای سجاد نمازپور 8- آقای امیر صانعی کیا  9- خانم مینا محمدنژاد  10- خانم منیره بهکام  11- آقای علیشاه عزیزی