بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای عسگر یوسف دوست 2- آقای محمدحسن صفرعلیزاده 3- آقای حسین پورعلی 4- آقای امیر توکمه چی 5- آقای نورعلی حقدوست 6- آقای فرهاد سلطانعلی نژاد 7- آقای محمد عباس زاده 8- خانم سمیه ناصری 9- خانم رویا شاهسواری 10- آقای حامد آقازاده 11- آقای کریم جلیلی 12- آقای ایوب منوچهری 13- خانم زهرا نوری 14- آقای محمود محمودی 15- آقای علی اصغر طبیب زاده 16- آقای حبیب مبادرثانی 17- خانم الهام زاده هاشم 18-خانم آسیه آهنی  19- آقای مقصود احمدوند 20- آقای مهدی تاجبخش  21- خانم خناو نویدی سیارکی  22- آقای فرضعلی عبدالعلی پور 

وام ضروری

1- آقای دوستعلی علیپور 2- خانم شهناز رزاقی 3- خانم خدیجه رزاقی 4- خانم نسرین شادجو 5- آقای ولی الهوردی زاده 6- آقای سلطانعلی مکعلی 7- آقای علی علیزاده 8- خانم شیما حمامی 9- آقای خانعلی قلی پور 10- آقای خانعلی شیرزاد