بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای وحید جهتی 2- آقای کریم جلیلی 3- آقای هادی الماسی 4- خانم مریم انصاری 5- خانم لطیفه پوراکبر 6- خانم فریبا حیدرلو 7- آقای مقصود احمدوند 8- آقای مچتبی عزیزخانی 9- آقای مهدی تاجبخش 10- آقای ایرج برنوسی 11- خانم مریم ایرجی 12- آقای حسنقلی محمدی 13- خانم حبیبه واحد نیک بین  14- آقای کامران زینال زاده15- آقای رضا محمودپور 16- آقای سینا عسل دوست 17- آقای غلامحسین غلامی 18-خانم فاطمه رحمانی  19- خانم سمیه ناصری 20- خانم الهام زاده هاشم

وام ضروری

1- خانم مریم شبان آذر 2- آقای علیرضا مصطفی زاده 3- آقای عباس نیکو 4- آقای هادی تختی 5- خانم سوسن فروع دین 6- خانم لیلا عیسی زادگان 7- خانم ناهید رحمانی دیدار 8- آقای حسن عباس نژاد 9- آقای سیف اله ایقانی نژاد