بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/04/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای شهروز جاویدی 2- خانم مریم ایرجی 3- آقای میکائیل پاشازاده 4- آقای علی مهرآسیا 5- آقای جواد شتربانزاده 6- خانم مریم شبان آذر 7- خانم منصوره آقانژآد 8- آقای حمید صابونی 9- آقای غلامعلی محمدی  10- آقای فرهاد موسی نژاد 11- خانم سیمین نورپور 12- آقای داریوش عرفانی 13- آقای سینا عسل دوست 14- خانم صونا روزگاری  15- آقای بهزاد عسگری 16- آقای لطفعلی شاکرحق 17- آقای شمس اله توتونچی 18-آقای مختار داریوش کهنه شهری 19- آقای قهرمان قهرمانی

وام ضروری

1- خانم مرضیه فرج زاده 2- آقای محمدعلی عظیم زاده3- آقای عباس آقایی نژاد 4- آقای رضا ابوالحسنی گزنق5- آقای میرنجف موسوی 6- آقای خلیل ابوالحسن زاده 7- خانم شبنم اسدی 8- آقای اسد کنار بروژی 9- آقای غلامحسین یکتا  10- آقای صابر رزاقی