بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/05/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آخانم حمیده عابدی 2- آقای منصور منفردی 3- آقای وحید نجاتی 4- آقای کرمعلی نوزاد 5- آقای سیدمحمد هاشمی اصل 6- خانم نسرین گلچین صمدی 7- خانم زهرا ولی (غلامرضا خوشبخت)  8- آقای اسفندیار پورقدیمی 9- خانم معصومه جوادی  10- خانم خدیجه رزاقی 11- آقای محمد فریدونی 12- خانم فرانک نجفی 13- آقای محمد ساکن بناب 14- آقای سیدمهدی پستهای 15- آقای جواد قاسمی 16- خانم آمنه شناور 17- خانم سیمین عذار بی باک 18-آقای حسن خلیلی غفاربی 19- خانم مریم دنیادیده  20-آقای سیامک عصری رضایی  21- آقای نادر گلستانی  22- آقای توحید غنی زاده بلندی

وام ضروری

1- آقای محمدجواد آذرهوش 2- خانم شبنم اسدی  3- آقای سجاد شکری 4- آقای داود دعاگو  5- آقای فرهاد قهار 6- آقای محسن اسمعیلی 7- خانم مریم یلدا گرد  8- آقای اسماعیل حسنپور 9- آقای حامد باباپور 10- آقای شاهین محمدی