بسمه تعالی

باعنایت به مصوبه هیات مدیره  شرکت تعاونی مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام آنها رسیده است تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1402/06/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای اسلام کان محبت2- آقای جواد قاسمی 3- آقای چشمعلی وطن خواه 4- آقای بایرامعلی امامی تمر 5- آقای تقی اوستان 6- آقای حسن پاکمهر 7- خانم فاطمه مدرسی  8- آقای رحیم صبریه 9- آقای رضا محبی 10- خانم رعنا اصغری  11- آقای رضا اسدی تازه کند 12- آقای حسین حیات غیبی 13- آقای رضا حیدری 14- آقای غدیر داراب نژاد 15- آقای فرشید صراف زاده  16- آقای عبدالمحمد گورانی 17- آقای سیدجعفر زنوزی  18-آقای مرتضی مفیدی  19- آقای دوستعلی علیپور 20- آقای عباس سلدوزی

وام ضروری

1- خانم شهین رادپور 2- آقای عزت فرمان زاده 3- آقای شهرام میرفخرایی  4- خانم نساء موحدزاده 5- خانم سمیه شیخلو 6- خانم لیلا وکیلی 7- خانم رقیه امامعلی پور 8- آقای حیدرمقصول قره باغ 9- آقای فرخ قنبری کنعانی 10- خانم معصومه جوان