قابل توجه متقاضيان محترم جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه

 

به استحضار کليه متقاضيان جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه اعم از استخدام پيماني، بورس و طرح سربازي مي­رساند:

الف) طبق آيين نامه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور، شرط اول بررسي پرونده متقاضيان، ثبت نام در فراخوان هاي متمرکز و سراسري مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات وفنّاوري مي­باشد.

لازم به توضيح است که دانشگاهها نيازهاي خود را در رشته هاي مختلف به هيأت مرکزي جذب وزارت متبوع منعکس نموده و هيأت مرکزي جذب در شهريور و بهمن هر سال نيازهاي دانشگاهها را به صورت متمرکز در سايت هيأت مرکزي جذب بارگذاري مي­نمايد و متقاضيان بر اساس نياز دانشگاهها، اولويت هاي خود را از طريق سامانه مرکز جذب وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري انتخاب مي­نمايند.

 

ب) طبق مصوبه جلسه مورخ 02/08/1390 و ابلاغيه شماره63427/9/19 تاريخ 24/02/1391 هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي:

متقاضيان عضويت در هيأت علمي موظفند کليه تعهدات قانوني خود را در مؤسسات ديگر به هيأت اجرايي جذب اعلام نمايند درغير اينصورت فاقد صلاحيت هاي عمومي لازم شناخته خواهند شد.

 

« مراحل اداري استخدام پيماني با مدرک دکتري»

 

1- شرکت در فراخوان هاي سراسري متمرکز مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛

2- ارسال اسامي شرکت کنندگان در فراخوان از سوي وزارت متبوع به دانشگاه اروميه؛

3- بررسي و تفکيک اسامي شرکت کنندگان در دبيرخانه جذب و در صورت احراز شرايط اوليه اعلام نياز دانشگاه، ارسال اسامي به کارگروه هاي تخصصي جهت دعوت به مصاحبه علمي؛

4-متقاضياني که موفق به اخذ حد نصاب نمره علمي شوند پرونده عمومي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛

5-بعد از تکميل پرونده عمومي، نتيجه هر دو کارگروه علمي و عمومي در جلسه هيأت اجرايي جذب دانشگاه مطرح مي شود و در صورت اولويت قرارگرفتن، پرونده به مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت متبوع ارسال مي­گردد؛

6- بعد از وصول نتيجه پرونده (زمان وصول تقريباً 3 الي 4 ماه ) از سوي مرکز جذب وزارت متبوع،  نامبرده جهت صدور حکم کارگزيني به معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه معرفي مي گردد.

« مراحل اداري طرح سربازي با مدرک دکتري»

 

1- شرکت در فراخوان هاي سراسري متمرکز مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛

2- ارسال اسامي شرکت کنندگان در فراخوان از سوي وزارت متبوع به دانشگاه اروميه؛

3- بررسي و تفکيک اسامي شرکت کنندگان در دبيرخانه جذب و در صورت احراز شرايط اوليه اعلام نياز دانشگاه، ارسال اسامي به کارگروه هاي تخصصي جهت دعوت به مصاحبه علمي؛

4-متقاضياني که موفق به اخذ حد نصاب نمره علمي شوند پرونده عمومي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛

5-بعد از تکميل پرونده عمومي، نتيجه هر دو کارگروه علمي و عمومي در جلسه هيأت اجرايي جذب دانشگاه مطرح مي شود و در صورت اولويت قرارگرفتن، پرونده به مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت متبوع ارسال مي­گردد؛

6- بعد از وصول نتيجه پرونده (زمان وصول تقريباً 3 الي 4 ماه ) از سوي مرکز جذب وزارت متبوع،  نامبرده جهت صدور حکم طرح سربازي به معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه معرفي مي گردد؛

 

 

 

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه

 

 

نوع رویداد: 
اطلاعیه