« قابل توجه مراجعه کنندگان محترم دفتر جذب اعضای هیأت علمی»

 

رئیس هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر رحیم حب نقی

دبیر هیأت اجرایی جذب: جناب آقای دکتر محمد حسنی

مسؤول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب: جناب آقای مهندس مجتبی رضاپور

 

کارشناسان دفتر جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه:

 

خانم جنگلی

کارشناس جذب، تبدیل وضعیت

 

 

دفتر جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه

نوع رویداد: 
اطلاعیه