بسمه تعالی 

دانشجویان، کارکنان و اساتید بزرگوار دانشگاه ارومیه

 

خداوند مهربان را سپاسگزاریم که ملت ایران را مشمول لطف و عنایت خود قرار داد تا در منطقه ای پر تنش، با اتحاد، همدلی و همزبانی بین ملت و دولت و به لطف امنیت و آسایشی که از آن برخورداریم، سال تحصیلی 95-94 را به نام او آغاز نماییم.

 

سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می شود که این انسجام ملی و استقامتی که ملت در پشت سر رهبری در راه استیفای حقوق خود بخرج داده است، با به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای توسط قدرت های جهانی به ثمر نشسته و از سوی دیگر ملت آماده حضور پرشور در انتخاباتی حساس و سرنوشت ساز شده و انشاءالله توفیقی دیگر در مسیر مشارکت اجتماعی خود ثبت خواهد نمود.

 

این موفقیت های بزرگ در کنار توفیقات چشمگیر دیگر در عرصه های اقتصادی و علم و فنآوری، نوید بخش آینده ای روشن برای جامعه ایرانی است. در چنین شرایطی وظیفه دانشگاهیان بعنوان طلایه داران عرصه های علم و فرهنگ و فنآوری بیش از اقشار دیگر جامعه نمود پیدا می کند. امید است آحاد دانشگاهی اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان عزیز و مدیرانی که خدمت به دانشگاهیان جزو اولین وظایف آنها است با درک موقعیت بسیار حساس زمانی و مکانی حاضر آنچه را که جامعه و میهن از آنها انتظار دارند به نحو شایسته ای انجام داده دین خود را در راه بشریت و تعالی کشور ادا نمایند.

رحیم حب نقی